Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

rex15990

Kinh nghiệm giảng dạy: French American School Activities Coordinator
Genius English School Taipei, Taiwan

Sở thích: MMA, sports in general, writing, business, fashion, DJ, music

Giáo dục: Oregon State University Bio-Chemistry

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Bản ngữ), Tiếng Nhật (Cơ bản), Tiếng Hàn Quốc (Cơ bản)