Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

newminimalistchi

Nghề nghiệp: Tour Guide

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 1 year of teaching experience in Taiwan. I have taught standard ESL classes, language arts, drama, and science classes.

Sở thích: Sports, Music, Foreign Films

Giáo dục: Bachelor's of Urban and Regional Planning

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: