Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

morgan979

Nghề nghiệp: Software Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring English

Sở thích: Outdoors, ultimate frisbee, painting and drawing, cooking, reading

Giáo dục: Northwestern University, B.S. Computer Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: