Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Reggie MAEd

Nghề nghiệp: Primary/Elementary Teacher
Education
International schools in Dubai, Syria, Qatar, Ethiopia, Moldova and Azerbaijan

ESL/EFL Instructor
English Language Instruction
Tokyo, Japan

Sở thích: Education is very important to me.

Giáo dục: Master of Arts in Education: Curriculum & Instruction
Education

University of Phoenix
Phoenix, Arizona USA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: