Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ben

Nghề nghiệp: Personal Finance Startup

Kinh nghiệm giảng dạy: I spent two years living in Lima, Peru where I learned Spanish. I also taught English in Peru from time to time.

Sở thích: I love the outdoors, scuba diving, and business!

Giáo dục: Marketing Undergrad at Brigham Young University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: