ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brad

อาชีพ: Business Analyst
Finance and Banking
10 Years working at London's Premier Investment Bank.

Business Analyst
Building and Architecture
4 Years working for Blue Chip architectural practices.

Business Analyst
Entrepreneurship
5 years working for a Private equity firm

ประสบการณ์ด้านการสอน: 3 Years online and 3 years in person.

ความสนใจ: As a seasoned explorer with footprints across three nations, I've immersed myself in the rich tapestry of global cultures. Among my kaleidoscope of experiences, golf, investing, and travel have remained steadfast passions.

But I'm more than just an adventurer. I'm a technology enthusiast, enthralled by AI's transformative dance shaping our future. Despite diverse interests, they all converge on one point - a relentless curiosity about the world and its stories.

Each person I meet adds a new chapter to this grand human saga. These connections transform learning from a routine into a thrilling journey.

Ready for a learning voyage like no other? Join me, let's chart the universe of knowledge, and create our success stories. We're not just learners; we're adventurers on a wisdom quest.

การศึกษา: Bachelor of Business Management
Entrepreneurship
Greenwich University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), แอฟริกานส์ (พูดได้คล่อง), สเปน (พูดได้คล่อง), โปรตุเกส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: