Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daily Encouragem

Nghề nghiệp: Reading Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a Reading and English teacher. I've been teaching students inside of a classroom for 5 years. I also teach ESL to students in china online.

Sở thích: Laughing, Living, Church, Family, Loving :)

Giáo dục: Bachelor's Degree in Education from Florida International University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: