Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jenny Anne F

Nghề nghiệp: Project/Office Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: Piano teacher, Private English Tutor

Sở thích: Reading books, watching baseball games.

Giáo dục: Bachelor of Music and Master of Music

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Ý (Cơ bản)

Video Hồ sơ: