Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Q Tarantino

Sở thích: Music, guitars, video games, movies, pop culture in general.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: