Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher Jessica915

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a second year English teacher for children.

Sở thích: I like to read books, cook and walk my dogs.

Giáo dục: Bachelor's degree from the University of Texas at El Paso.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)