Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nikk O

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English at a Chinese kindergarten and ESL online to children.

Sở thích: Traveling, sports, art, music

Giáo dục: Bachelor's in Risk Management at Florida State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: