Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nessa

Sở thích: I enjoy watching movies, shopping, traveling, listening to music, meeting new people online, and learning about their culture

Giáo dục: Bachelor's degree
Education
Education; Languages

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: