Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Christopher Fog

Nghề nghiệp: College professor/ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years

Sở thích: Reading, writing, movies, music

Giáo dục: Colorado State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: