Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Arnold Nevarez

Nghề nghiệp: Office Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL for two years

Sở thích: I am interested in everything!!!

Giáo dục: University of New Mexico/ Business Administration

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: