Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alexandra Hinson

Nghề nghiệp: Graphic Designer

Kinh nghiệm giảng dạy: Worked in daycares and summer camps

Sở thích: Language ,Daily Activities, Art, Design,

Giáo dục: Rockdale Career Academy Graphic Design

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)