Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

CURT GRESSETH

Nghề nghiệp: Copy editor for daily newspaper

Kinh nghiệm giảng dạy: Taught copy editing and layout/design at college level

Sở thích: News, world events, politics, history, etc.

Giáo dục: Master's degree in communications

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)