Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alex J

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching
Shipping (Imports / Exports)

Sở thích: Reading, Music, Science, Travelling

Giáo dục: TEFL Certified English Teacher

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Italy (Cơ bản)

Video Hồ sơ: