Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jamar Harris

Nghề nghiệp: English tutor

Sở thích: Mixed martial arts, heavy metal, guitar, stand up comedy, philosophy, politics, boxing, culture, religion

Giáo dục: I studied English literature at the University at Buffalo.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: