Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jose Hernandez8

Nghề nghiệp: After School Counselor, Math Tutor

Sở thích: Soccer, American Football, Basketball, Music, Video Games, Programming, Entertainment, Politics

Giáo dục: I attended Louisiana State University, where I received my Bachelor's degree in Computer Science.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: