Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jessica Watts

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching OSHC, Primary aged, Kindergarten, maths tutoring, Special Needs.

Sở thích: Health and Fitness, Animals, Shopping, Movies (Disney).

Giáo dục: Bachelor of Early Childhood and Primary Education.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)