Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tom Berry

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years' experience teaching English to Korean middle and high school students.

Sở thích: Art, literature, languages, culture

Giáo dục: BA (hons) Illustration, Wrexham Glyndwr University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: