Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dawn Hercules

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1992 English teacher with Peace Corps

1995 Imhotep as English teacher

2003 -2018 English teacher in Israel

Sở thích: Writing, reading, sewing and meeting new people

Giáo dục: University of Georgia 1987-1991'
BA Degree in Journalism, Minor in English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)