Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Meghan W.

Nghề nghiệp: Finance

Kinh nghiệm giảng dạy: I have worked as a substitute teacher in my local school district as well as homeschooling my own children.

Sở thích: Travel, outdoors, walking, hiking, pets, music, reading

Giáo dục: University of Nevada, Las Vegas, Social Science Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)