Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joe Cortes

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been tutoring for over a year and adapt very easily to all learning styles!

Sở thích: World events,
Sports,
Entertainment,
Conversation practice

Giáo dục: I studied Business at the University of Phoenix Las Vegas. Received my TEFL certification in 2017

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: