Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Samantha Palefau

Nghề nghiệp: Former Data Analyst, Current Online ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPKID ESL teacher, Nov 2017-present. /
ESL, preschool and 8-9 year olds, South Korea, 2 months in 2007. /
Sunday school teacher, primary children, ~8 years, 2010-2017.

Sở thích: travel, kids, Hawaii, math, movies, etc.

Giáo dục: I have a B.S. in Computer Science from Brigham Young University-Hawaii

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: