Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hazel P

Nghề nghiệp: ESL Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL classes beginner through advanced, English 101, introduction to English Composition

Sở thích: Travel, Cooking, Dancing, Reading, Hiking, Languages

Giáo dục: MA in English Literature from Western Washington University, TESL certificate from Western Washington University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: