Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marie Rivera

Nghề nghiệp: Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years volunteer conversational English tutor (beginner through advanced levels); Teaching on Cambly since August 2017

Sở thích: Traveling, politics, culture, social issues, science, environmental issues

Giáo dục: Bachelor's of History, Fordham University, New York
TEFL 150 Hour Master Course

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: