Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jay H. Lee

Nghề nghiệp: Private tutor, language academy teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years college teaching assistant
1 year ESL teaching
1 year International School English teacher

Sở thích: Drum, guitar, clarinet, counseling, teaching

Giáo dục: - Pensacola Christian College
Bachelor of Arts in Pastoral Ministries
- Pensacola Theological Seminary
Master of Divinity

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)