Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nik R

Kinh nghiệm giảng dạy: I've taught guitar, singing, cello, piano and drums since 2010.

Sở thích: I love camping, bush walking, chilling at the beach, paddle boarding, surf skiing, live music, good food and travelling.

Giáo dục: Edith Cowan University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)