Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

~Ella S

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Experience tutoring grade school students in English.

Giáo dục: I have graduated from high school. This upcoming school year I will be earning my bachelors degree in Psychology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: