Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Zachery G

Nghề nghiệp: Teacher of English to Speakers of Other Languages

Kinh nghiệm giảng dạy: October-December 2017: TEFL Training- Rome
February-April 2018: Talk English Volunteering- Manchester
April 2018-December 2018: My English School- Rome
February 2018- : Skyeng - Online

Giáo dục: B. Sc. Physics
TESOL Level 5 Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)