Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Yvonne F.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been a high school English teacher for twelve years.

Sở thích: I enjoy reading, crocheting, and spending time with my children.

Giáo dục: I have a master's degree in teaching from New Jersey City University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: