Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Wesley AM

Nghề nghiệp: Chief Operations Officer

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years experience
= Volunteer
= TutorABC
= DaDaABC

Sở thích: Dogs
Technology
Science
Education
Video games

Giáo dục: George Mason University
Global Affairs: Global Economy & Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: