Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Vernika T

Nghề nghiệp: Certified ESL Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: Former Substitute Teacher-1 year
Behavioral Skills Trainer-2 years
Certified ESL Instructor-2 1/2 years

Giáo dục: Hartsville High School-Graduated 2000
Florence Darlington Tech-Attended 2001-2003 and 2010
Virginia College-2010-2012
Ashford University-2014-2015

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)