Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Valeria O

Nghề nghiệp: Optical Lab Technitian

Kinh nghiệm giảng dạy: Previously an Optical Lab technitian. Currently trying to enhance my teaching skills.

Sở thích: I like learning about new cultures. Currently living in Dominican Republic.

Giáo dục: TESOL certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)