Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tim Cranfield

Nghề nghiệp: English teacher, mobile app developer

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years experience teaching ESL in Thailand. 1 year experience teaching ESL in New Zealand

Sở thích: Travelling, languages, cooking, cycling, nature, meditation

Giáo dục: Bachelor of Arts, Victoria University of Wellington, New Zealand. Major in Computing.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: