Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teresa S

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years teaching primary school students
5 years teaching university students and adults
Private tutoring with adults

Sở thích: Art, painting, movies, books, music, world travel

Giáo dục: Missouri Southern State university Joplin, Missouri U.S.A

Bachelors in Business Administration: International Business

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)