Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tecla AR

Kinh nghiệm giảng dạy: I am currently a teacher and I've also taught English in Korea.

Giáo dục: B.A. English - Philander Smith College
M.A. Media and Communications - City University, London

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)