Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tai`Toya T

Nghề nghiệp: Esl teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have roughly two to three years teaching experience.

Sở thích: I love reading, writing, and outdoor sports.

Giáo dục: I have a bachelor's in criminal justice and psychology. I have a master's in psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: