Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sunil W

Nghề nghiệp: Web Developer

Kinh nghiệm giảng dạy: Web Development Mentoring with Thinkful
Web Development Mentoring: Gather Workshops

Sở thích: Music, TV, Movies, Dance, Martial Arts

Giáo dục: Bachelor Arts, Victoria University of Wellington

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)