Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Stephanie FL

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 2 years experience teaching English.

Giáo dục: Bachelor's Degree

Summa Cum Laude

Business Information Systems & Project Management


+ TESOL Certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: