Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sophia E Thomas

Nghề nghiệp: TESOL-certified English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TESOL-certified English Teacher at Satri Angthong School in Ang Thong, Thailand (October 2017-February 2018),


Substitute Teacher at the Hebrew Academy of Long Beach in Long Beach, NY (January 2017-June 2017)

Sở thích: Art (painting, creative writing), comedy (improv, stand-up), yoga

Giáo dục: Binghamton University in Binghamton, New York

Major: Human Development,
Minor: Sociology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)