Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Shavon R Francis

Nghề nghiệp: Accountant

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught a university foundations course for 6 semesters at my alma mater

Sở thích: Sports
Business
Money
Fashion
Government

Giáo dục: Eastern Illinois University
BS in Accounting

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)