Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Shannon SH

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have three years of classroom teaching experience, and 2 years of private tutoring experience with adults and children.

Sở thích: Music, Nature, Travel, Culture

Giáo dục: University of Delaware, Languages and Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: