Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sara J L

Nghề nghiệp: Chemist

Kinh nghiệm giảng dạy: University - General Chemistry 10 years
Volunteer STEM Outreach Education (American Chemical Society) 10+ years

Sở thích: Reading, science, outdoors, cooking, TV/movies, volunteering

Giáo dục: SUNY Oswego, BA Chemistry, 2009
SUNY Oswego, MS Chemistry, 2016

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)