Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sam Lovell

Nghề nghiệp: ESL & IELTS Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: My teaching experience is as follows:

3 years of teaching ESL in China (2 1/2 years in Dalian, 6 months in Uruqmi)
4 years of teaching ESL Online

Sở thích: Travel, Yoga, Cycling, Football (soccer), Photography, Music, Playing guitar, Culture, Cooking, Philosophy

Giáo dục: 1.College Degree in Photography
2. 120 TEFL Course
3. 2 years Yoga study in India

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: