Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ryan Davis

Nghề nghiệp: Investment Advisor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have tutored English to children and adults.

Sở thích: Adventure, swimming, snowboarding.

Giáo dục: Pace University, New York, NY, Finance and Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: