Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ronald M

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years as ESL teacher

Sở thích: Running, walking my dog, soccer, football, languages.

Giáo dục: UPAV Mexico

TEFL/TESOL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: