Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robin Edwards

Nghề nghiệp: Special Education teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught Kindergarten-12th grade, as well as community college.

Sở thích: Social dancing

Giáo dục: University of North Carolina
BS Child Development
Fayetteville State University
Special Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)