Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robert Mcmanus

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English conversation for ten years in Asia.

Sở thích: Football
Old cars
sailing
reading

Giáo dục: I have a degree in teaching and was educated in the U.K.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: